İlmihâl

Ömer Nasuhi Bilmen

1883 yılında Erzurum’un Salasar köyünde doğdu. Küçük yaşta iken babasının vefatı üzerine Erzurum Ahmediyye medresesi müderrisi olan amcası AbdurRezzâk İlmi Efendi’nin himayesinde yetişti. Amcasından ve Erzurum müftüsü Narmanlı Hüseyin Efendi’den ders okudu. Fatih Ders-i Âmlarından Tokatlı Şakir Efendi’nin derslerine devam edip icâzet aldı. Ders vekaletince açılan imtihanı kazanarak Ders-i Âmlık şehâdetnâmesi aldı. Medresetü’l Kudâtı (مَدْرَسَةُ الْقُضَاتِ – Kadılık Medresesi) da birincilikle bitirdi.blank Arapça, Farsça ve Fransızcayı çok iyi bilirdi. Eylül 1912 tarihinde Beyazıd ders-i âm’ı olarak vazifeye başladı. Temmuz 1913 tarihinde Fetvahâne-i Âli Müsevvid (فَتْوَاخَانَه عَالِى مُسَوِّدْ – Fetvaların yazıldığı yer) mülazımlığına tayin edildi. Bir yıl sonra baş mülazımlığa terfi edip Ağustos 1915 tarihinde Hey’et-i Te’lifiyye âzası oldu. 1922 yılında Meclis-i Tedkîkat-i Şer’iyye âzalığına nakil edildi. Bu dairenin lağv edilmesi üzerine Ders-i Âmlığa devam etti. 1923 senesinde Sahn medresesi kelam müderrisi oldu. Ancak bu medrese de bir yıl sonra kapatıldı. 14 Şubat 1926’da İstanbul müftülüğü müsevvidliğine, ondan sonra 16 Haziran 1943’de İstanbul müftülüğüne getirildi. 30 Haziran 1920 tarihinde Diyanet İşleri Reisliğine tayin edildi. Ancak bir seneyi itmam etmeden teka’üd edildi. Eserleri; Istılahat-i Fıkhiyye Kamusu: Mezhepler arası islam hukuk esaslarını ele alır. Büyük İslam İlmihâli: İslam dini esaslarını ele alır. Türkçe Kuran Meali, Büyük Tefsir Tarihi, Kuran-ı Kerimden dersler ve Öğretiler, Muvazzah Kelam İlmi, Sure-i Feth Tefsiri, Hikmet Goncaları, Mülehhas Tevhid İlmi. Ömer Nasuhi Bilmen 12 Ekim 1971 senesinde İstanbul da vefat etti. Naâşı Edirnekapı Sakız Ağacı Şehitliğine defn edildi. Allah rahmet eylesin.

Ya Hâkim!