?>

بهيره و ناشد

بهيره‌نك صبرى توكه‌نييوردى. ألنده‌كى كتابى سديرك اوزرينه فيرلاتدى. اوقوديغنى بر سيس آراسندن كورويور، آكلامييوردى. سيكيرلى آديملرله اوداده دولاشدى. پیانونك مدور صندالیه‌سنه اوطورارق نوطه‌لری قاریشدیردی. بر شی چالمق ایسته‌دی فقط پارماقلری اطاعت ایتمییوردی؛ قیزدی… واز کچدی.

تقسیمده بهیره‌نك پدری نصرت بك طرفندن بش سنه أول انشا ایتدیرلمش بویوك كارکیر بنانك آرقه جهتنده بولنان بو اوه، کنچ قیزك حجرۀ تخیلی ایدی. اورایه یاپ یالکز چکیلیر، کندی ألیله انتخاب ایتدیکی نارین و کبار أشیا ایله سه‌وه سه‌وه صاقلادیغی متعدد کتابلر آراسنده مطالعه ایده‌ر، موسیقی‌یه چالیشیر، یاخود ده پنجره‌دن کوزوکن استانبوله، مرمره دکزینه، بوغاز ایچینه باقه‌رق نظرلرینی اوقشایان مثلسز مُتَنَوِّعْ لوحه‌لر قارشیسنده اوزون اوزون دوشونوردی. بعضًا ده بو حجرۀ محرمیتنه صمیمی رفیقه‌لریله ساعتلرجه قاپانیر، أدبیاته، موسیقی‌یه، شیمدیکی حالده اوزاقدن، صانکه نیم شفاف بر پرده آرقه‌سندن سیر ایتدیکی حیاته دائر قونوشوردی. و اونك عندنده أك طاتلی دقیقه‌لر بویله مناقشات ایله دولو اولانلردی.

فقط بو کون، پك معزز بر رفیقه‌سیله برابر بولوندیغی حالده، بهیره هیچ شن و کوه‌زه دکلدی. بر قولتوغه کومولمش، بهیره‌نك حرکاتنی متبسمانه تعقیب ایده‌ن مادموازه‌ل نیقولت دارویل؛ اوزون بویلی، آچیق قومرال صاچلی، دائما نشئه‌لی بر لمعۀ ذکا ایله پارلایان قویو مائی کوزلی، ظریف بر کنچ قیزدی. نیقولتك پدری فرانسه سفارتی أرکانندن بر ذات ایدی که سنه‌لردن بری استانبولده بولونییوردی.

بهیره کنچ فرانسز قیز ایله «نوتردام دو سیون» مکتبنده بولونمش و شهادتنامه‌لرینی آله‌لی اوچ سنه اولدیغی حالده، آرالرنده‌کی دوستلق اصلا سکته‌دار اولمامشدی.

بو صيره‌ده سویله‌نه‌جك لاقیردینك، بیان ایدیله‌جك فکرك فائده‌سز حتی مضر اوله‌بیله‌جكنی تقدیر ایده‌ن نیقولت آغزینی آچمغه جسارت ایتمییوردی. ذاتًا رفیقه‌سنی پك أیی طانیدیغی ایچون شوکا أمین ایدی که بهیره همان شیمدی کله‌جك، آغوش صمیمیتنه أسرار قلبنی دوکه‌جکدی. زیرا حزن و أندیشه زمالرنده برآز عصبی اولان بهیره چوق کچمه‌دن مفکره‌سنك قوتی، حسیاتنك صفوتی سایه‌سنده اعتدالنی بولور، رفیقه‌لری میاننده بر موقع ممتاز اشغال ایده‌ن «انکلیز بهیره» اولوردی.

حقیقةً ده اویله اولدی. بهیره، دالغین و سایه‌دار بویوك سیاه کوزلریله بر مدت پنجره‌دن دیشاری‌یه باقدقدن صوکرا نیقولتك یاننه کلدی: دولغونجه اولماسنه رغمًا اینجه و نازك کورونن وجودینك بر انخنای ظریفیله أکیلدی؛ رفیقه‌سنی ایکی یاناغندن ئوپه‌رك دوزکون بر فرانسزجه ایله: نیقولت بنی معذور کور دیدی؛ مراق ایدییورم نه یاپه‌جغمی بیلمییورم.

بهیره‌یه «کوزه‌ل» دینه‌مزدی. تنی برآز أسمر، دوداقلری صولغون و قالینجه ایدی. لکن بهیره‌دن اویله مسخر بر هوای اصالت انتشار ایده‌ردی که اونی کوره‌نلر، با حصوص یاقیندن طانییانلر حسلرینی افاده ایده‌بیلمك ایچون «کوزه‌ل» کلمه‌سندن باشقه داها مونس و داها یکی بر تعبیر بولمق احتیاجنی دویارلردی.

نیقولت سرزنشکار فقط خندان بر نظرله بهیره‌یه باقه‌رق جواب ویردی:

بیان معذرت ایده‌جك نه وار؟ سنك بو حاللریکه چوقدن آلیشدم. فقط سن یالکز نه یاپه‌جغکی دکل، نه یاپدیغکی ده بیلمییورسك. اطوارکله بویوك بر صیقینتیده اولدیغکی کوسترییور، حالبو که بر درلو سببنی آکلاتمییورسك.

نیقولت، حقك وار. فقط سکا سویله‌مك ایسته‌مییورم ظن ایتمه. سندن هیچ بر شی کیزله‌مم، پك أیی بیلیرسك. باق نه اولدی…

بهیره بر صندالیه چکدی، نیقولتك یاننه اوطوردی. مترنم و برآز تتره‌ك سسیله وقعه‌یی حکایه ایتدی:

بیلیرسك که ناشد بك أسکیدن بری سربست یاشار، کرك أجنبی عائله‌لرنده کرك سفارتلرده ویریلن مسامره‌لره دوام ایده‌ر و بوکا کیمسه اعتراض ایتمزدی. بو حاله حتی سن ده شاشارق: «ناصل اولویور؟ دیردك تمدن و ترقی‌یی ایما ایده‌ن هر بر حرکت، هر بر سوز منع ایدیلمش ایکن، ناصل اولویور ده ناشد بك کیفنه کوره عمر سورویور؟» بز ده بو سؤاله واضح بر جواب ویره‌مزدك. أساسًا حکومتك بربرینه ضدّ، کولنچ و فجیع حرکاتنه عقل ایردیدمك قابل دکل که! ایشته دون آقشام ایش بوتون بوتون دکیشدی. ناشد، پدری ایله برلکده بزه کلمشلردی. کیجه ساعت دورت واردی، بر حریف قاپو‌یی چالدی: «ناشد بکی ضبطیه ناظری ایسته‌یور» دیدی. طبیع هپمز تلاش ایتدك. سعاد پاشا: «مراق ایتمه‌یك بن ده اوغلم ایله برابر کیده‌رم. بزه کیمسه دوقونه‌ماز دییه‌رك بزی تسکینه چالیشدی. ناشد فوق العاده مأیوس و متنفر کورونییوردی. بنم یانمه یاقلاشدی: بهیره، بیلسك شیمدیدن ناصل عصیان ایدییورم. ضبطیه ناظری دینیلن او منحوس کوپکك اوکنه چیقمق؛ بودالاجه، سوزلرینه جواب ویرمكه مجبور اولمق… یالکز بو یتر! آخ اونلرك هپسنی، هپسنی…

کورسه‌یدك نیقولت ناشد بونلری سویلرکن نه قادار مرد و اصیل بر کوزه‌للکله کوزه‌لدی! سعاد پاشا ایله اوغلی همان کیتدیلر و داها بر خبر آله‌مدق. ناصل مراق ایتمیه‌یم؟ چیلدیرمق بر شی دکل…

بهیره تلاش ایتمکده حقلی ایدی، نیقولت بونی پك اعلی آکلییوردی. مع هذا رفیقه‌سنی برآز تسکین ایتمکه چالیشدی: ناشد بك نره‌ده ایسه شیمدی کلیر. مادام که سعاد پاشا ده برابر کیتدی، ظن ایده‌رم مراق ایتمکه محل یوق.

بهیره باشنی صاللادی، بر حس غیظ و نفرتله دوداقلرینی بوکدی؛ حکومتمزك دویمایان، قانمایان او مدهش جاناوارك شیمدی‌یه قادار ارتکاب ایتدیکی جنایتلری ایشیتمییورمیسك؟ اونك نظرنده سعاد پاشانك أهلیتی، ناشدك قیمتی هیچدر. ایکیسنی ده محو ایتمك پك قولای. تصور ایت، اویله بر شی اولورسه بن نه یاپارم؟ ناشدك قلبمده اشغال ایتدیکی موقع نه درجه مهمدر سن بیلیرسك…

بهیره بونی سویله‌رکن عجزندن قیورانییور، نیقولتك یوزینه استناد و تسلی آرایان بر نظرله باقییوردی. قارشیسنده‌کنه لاقیردی سویله‌مکه وقت بیراقمه‌دن دوام ایتدی؛ سکوتدن، سکوتك الهامات معذبه‌سندن قورقویور، سویله‌مك متصل سویله‌مك ایسته‌یوردی. بو احتیاجه اتباعًا  و بر تودۀ خاطرات احیا ایده‌رك نیقولته اوزون اوزادی‌یه آکلاتدی. شبهه‌سز نیقولت بونلرك أکثریسنه چوقدن واقفدی اما بهیره دقت ایتمییوردی.

بهیره نه قادار زماندر ناشده قلبًا مربوط ایدی. اوندن باشقه‌سنی ذاتًا سه‌ومه‌مش، تکمیل حس و فکرینی، احتیاج روحنی منحصرًا اوکه توجیه أیله‌مشدی. اونلر همان برابر بویومشلردی. سعاد پاشا ایله نصرت بك پك أسکی و بربرینه پك صادق ایکی دوست ایدیلر. نصرت بك آطنه والیلکندن استعفا ایدوب شورای دولت اعضالغیله استانبوله یرلشنجه بهیره ایله ناشدك عائله‌لری صیق صیق کوروشمشلردی. و ایشته یدی سنه‌در بو ایکی ناموسلی و کبار تورك عائله سنك مناسباتی عینی محبتله دوام ایدییوردی.

ناشدی ایلك طانیدیغی زمان بهیره اون ایکی، اون اوچ یاشلرنده بر چوجوقدی. ناشد آنجق یکرمیسنی کچمش، مکتب حربیه‌نك زادکان صنفنه دوام ایده‌ن بر دلیقانلیدی. فقط ناشد کندی صنفنده بولنان پاشا زاده‌لره پك بکزه‌مزدی. بویوك بر خواهشله درسلرینه چالیشدقدن صوکرا حصوصی معلملرله فرانسزجه‌یی أیی اوکرنمش، حتی غربك شاعرلرینی، حکایه نویسلرینی، مُنَقِّدْلرینی، فیلسوفلرینی مراق و محبتله اوقومشدی. تزیین ذهن ایتمکه دائما پك حریص ایدی. تا او وقت بهیره، بو یاقیشیقلی کنچ عسکره قارشی بر انجذاب طفلانه دویار، اونك یاننه سربستجه صوقولور، سؤاللرینه بر تبسم ممنونیتله جواب ویریردی. و بهیره بویودکجه او محبت ده کیزلی و متمادی بر ترقی ایله بویومش، نهایت بر کون بهیره آکلامشدی که ناشد کندیسی ایچون ملتفت و خاطرنواز بر دوستدن عبارت دکلدی… بهیره حسیاتنی وضوح حقیقیسیله کشف ایتدیکی آقشامك تفرعاتنی خاطرلییور، او تفرعاتی نیقولته حکایه ایده‌رکن، ماضی‌یی احیا ایتدیکمز زمان دویدیغمز حزن و تأسفله قاریشیق غریب ذوقی طانییوردی.

بوندن اوچ سنه أول یعنی ١٩٠٣ سنه‌سنك آغستوسنده ایدی. بهیره هنوز مکتبدن چیقمش بولونویوردی. او سنه یازی چاملیجه‌ده کچیرییورلردی. بر آقشام ناشد ایله کزین خانم، بهیره ایله پدری نصرت بك هپ برابر کزمکه چیقمشلردی. استانبولك عالم کبارانه‌سنده حسن و آنیله مشهور اولان کزین خانم ناشدك اوزاق اقرباسندن کنچ بر دول ایدی. کوك صوینده، اوچ چفته سوسلی قایغنه قوروله‌رق کستانه رنکنده کوزلرینك کبرلی بر نظریله اطرافی سوزن کزین خانمك لطافت سیماسنه مجذوب اولان، دست ازدواجنی طلب ایده‌ن بکلر چوقدر. لکن کنچ دول هیچ برینه روی التفات کوسترمه‌مش، بونی استضاح ایده‌نلره شو طرزده جواب ویرمشدی؛ – قورقارم بوتون بو کوچوك بکلر صاچلریمك دکل، قوجه‌مدن قالان لیرالرك جاذب صاری رنکی ایچون اطرافمده دولاشییورلر. أساسًا عمرنده بر دفعه بیله أولنمك چوق دکلمی؟ محبت مسئله‌سنه کلنجه اوغلم سرمدك محبتی بکا کافی.

کزین خانمك بو نظریه‌لرینی آکلاتان بهیره، کوله‌رك علاوه ایتدی؛ کزین خانم تکمیل محاکمه‌لرینی، تکمیل قرارلرینی آلت اوست ایده‌جك اولان کیمسه‌یه، داور بکه داها او زمان تصادف ایتمه‌مشدی!

هپ برابر کزمکه چیقدقلری او آقشام، صیجاق بر یاز کوننك یالغین و خولیادار بر خاتمۀ بدیعه‌سیدی.

کوچوك چاملیجه‌نك یشیل تپه‌سنی احاطه ایده‌ن اوزون بویلی آغیر آدیملرله، اوکلرینه یشیل اووالرینی، مائی صولرینی و اوزاقلرده‌کی مور سیسیلی طاغلرینی سره‌ن جاذبه‌دار منظره‌یی سیر ایده‌رك تعقیب ایدییولردی. ناشد ایله کزین خانم اوکده، أپیجه ایلریده ایدیلر. نه قونوشدقلرینی ایشیتمك بهیره ایچون قابل دکلدی. یااکز آرا صیرا مترنم بر قادین خنده‌سی یاخود ده ناشدك شن و پاطیردیلی قهقهه‌سی، مسرتلی بر شیدن بحث اولوندیغنی خبر ویرییوردی.

بهیره باباسنك یاننده ساکت و متفکر یورویور، سببنی تعیین ایده‌مدیکی بلکه ده تعیین ایتمك ایسته‌مدیکی درین بر حس تجسسله اونلرك أك اوفاق حرکاتنی اوزاقدن تدقیق ایدییوردی. بر آرالق ناشد رفیقۀ سیراننه برآز فضله یاقلاشدی. کمال أهمیتله جدی و قهقهه‌سز قونوشمغه دوام ایتدی. ناشدك بحث ایتدیکی مهم مسئله نه اوله‌بیلیردی؟ بهیره تخمین ایده‌مییور، عجیب اولمقله برابر قابل انکار اولمایان بر عذاب درونی حس ایدییوردی. او درجه‌ده که سیماسنك رنك معناسنی بردن بره دکیشمش کوره‌ن پدری بهیره‌یه صورمشدی:

نه‌ك وار قیزم؟ بکزك پك اوچوق… راحتسزمیسك؟

بهیره: «خایر، أهمیتسز… برآز باشم دونیور» کبی حاضر بر جواب ویریرکن درین بر احتیاج بکا ایله دوداقلرینی قیصییوردی.

او کون ایلك دفعه اوله‌رق بکارت روحنی لکه‌له‌ین او قیصقانچلق، چوجوق حسلرندن تمامیله آیریلان او معذب قیصقانچلق بهیره‌یی ایقاظ ایتمش، صانکه تجربه‌دیده بر حس کندیسنه: آرتق اعتراف ایت دیمشدی، ناشدی سه‌وییورسك. دویدیغك بو کوچوك عذاب «عشق» دینیلن منفور و پرستیده قوتك ایلك سلام التفاتیدر.

أوه عودت ایدنجه بهیره دایانامامش ناشدك یاننه کیده‌رك یاری لطیفه‌جو، یاری ستمکار بر افاده ایله دیمشدی که:

بو کونکی سیرانکزدن پك ممنونسیکز دکلمی ناشد بك؟ کزین خانم نه خوش، نه پرکو بر قادین! ایکیکز مکمل بر چیفت کوه‌زه ایدیکز… عفو ایده‌رسیکز بر چیفت ناطقه پرداز دییه‌جکدم!

ناشد، بهیره‌نك سوزلرینه جدی بر تأثرله جواب ویرمشدی:

بنی محزون ایدییورسیکز. سزك أك اوفاق بر شکایتکزك بنم ایچون نه قادار مهم اولدیغنی بیلمییورمیسکز؟

بونی سویله‌رکن ناشد کندیسنه اویله بر نظر پرستش ایله باقمشدی که، بهیره او جمله‌نك اصلنی بولمقده کوچلك چکمه‌مشدی. او نظر «سنی نه درین بر عشق ایله سه‌ودیکمی حالا آکلامدکمی؟» دیمك ایسته‌یوردی.

ایشته باحصوص او کوندن اعتبارا ناشد بهیره‌نك نشانلیسیدی. بونی هر کس بیلیر، ضمنًا تنسیب ایده‌ردی. «نوتردام دوسیون» ده ایکن، بهیره، صنف آرقاداشی نیقولته أکثریا ناشددن بحث ایده‌ر، اونك خصوصیتنه، معلوماتنه، نزاکتنه دائر تفصیلات ویریردی. حتی نیقولت بعضا بهیره‌یه طاقیلیر: «دقت ایت دیردی. چوق مدح ایتمه… ناشد بکه بن ده عاشق اولورسه‌م فنا اولور!»

بهیره بردن بره صوصدی. کوزلرینی یره عطف ایتدی. اوزون کیرپیکلری بر سایۀ أندیشه ایله بویوك سیاه کوزلرینی داها مظلم یاپییوردی. خفیفجه ایچنی چکدی:

آه نیقولت، سنکله بویله بر شی اولمامش کبی قونوشورکن تعریف ایدیله‌مز بر قورقو قلبمی صیقییور. نیقولت نیکبین کورونمك ایسته‌یوردی:

قورقمه، هیچ قورقمه… ناشد بك مطلقا شیمدی کلیر. یالکر بنم دوشوندیکم شوندن عبارت؛ دوکونکزی نه وقت کوره‌جکم؟ چوق عجله ایدییورم، زیرا ایکیکز نه غبطه ایدیله‌جك بر تمثال محبت تشکیل ایده‌رسکز! بك اوغلنده قاچ قادین طانیرم که سکا حسد ایدییور و ایده‌جك…

بهیره مراق و کدرینه رغمًا غرور نسویتنی اونوتامادی:

نیقولت، دوغروسنی سویله ناشدك بر معشوقه‌سی یاخود هیچ اولمازسه بر منتخب طانیدیغی یوقمی؟

سکا قاچ دفعه تکرار ایتدم: ناشد بك کرك کنچ قیزلرله کرك ماداملرله دائما ملتفت نکره‌کو لکن أمینم او قادار… ایلریسی یوق. سنك محبتك هر دورلی میل و دعوته آشیلمز بر مانعدر.

– مبالغه ایتمه. سزك شیق ماداملریکز حتی کنچ قیزلزیکز جاذبه و عشوه خصوصنده شبهه‌سز پك ماهردرلر. کوشۀ انزوالرنده یاشایان اسلام قادینلری سزلره ناصل رقابت ایده‌بیلیرز؟!

ناصلمی؟ عفت و نزاهتکز، وفا و شفقتکزله…

راهبه‌لرك تفتیشندن بین دسیسه ایله قاچیرارق تا مکتبدن بری اوقودیغك فرانسزجه و انکلیزجه رومانلرده «حیات کبارانه»‌مزك ماهیتنی، یعنی کولونچ بر تماشا اولدیغنی کورمدکمی؟ یمین ایده‌رم حقیقت ده اویله… یا بك‌اوغلنده، شو آووچ قادار بویوك محله‌نك ایچنده دونن دولابلری، یاپیلان دیدی‌قودولری ایشیده‌رك استکراه ایتمه‌مك ممکن دکل. ایشته أك کوچوك بر مثال: کچن کون شهرمزك تکمیل طانیلمش عائله‌لری عینی صورتده یازیلمش بر مکتوب آلیرلر. بو مهم «تحریرات عمومیه»‌ده فلان مادامك دوستلری برر برر تعداد ایدیلدکدن صوکرا اونكله کوروشمك جائز اوله‌میه‌جغی «خالصانه» اخطار ایدیلییوردی. نه دیرسك بهیره بزه غبطه ایده‌جك بر شی وارمی؟

-حقلیسك، پك حقلیسك. ناشد بیله یوندن بحث ایدینجه قاچ دفعه: «نه کیر، نه ریا! دییه‌رك اوموزلرینی سیلکردی… بالولرده همان بلینه قادار چیپلاق، حسٌا و فکرًا سزدن پك اوزاقده بولنان بر طاقم قادینلره صاریله‌رق رقص ایتمك، بونلردن برینی بکنه‌رك داها دوغروسی مساعده‌کار بوله‌رق، کنچ قیز ایسه بر مدت أکله‌نوب ازدواجندن صوکرایه ضمنًا تعلیق اولنان نعمتلری حاضرلامق؛ قوجه‌سنه، بعضا صمیمی دوستکز اولان بر آدمه خیانت ایتمك… بوتون بونلر عقله صیغمایان نه فنا حاللر!» بونکله برابر ناشد تقبیح ایتدیکی بو عالمك أك پارلاق مداوملرندن بریدر. طرز حرکتنی ایضاح ایده‌ن جوابی ده حاضر: «ذاتًا دنیا عظیم و حل اولنمز بر معما. او معمایی آکلامه‌دن یاشامه‌یه مجبورز. هیچ اولمازسه تفرعاتنی یاقیندن کورمك، یاقیندن تدقیق ایتمك پك شایان دقت دکلمی؟ هر شی کبی او حیاتك ده آیی و فنا جهتلری وار. لکن بو عادتلرك أیی نتایجی فنا جهتلرینه پك فائق اولملی که ترقی ایده‌ن هر ملت اونلری قابول ایدییور… نه یاپارسیکز؟ طبیعت بشری، ایجابات مدنیه‌یی ده‌کیشدیرمك قابل دکل که… صوکرا ده ناصل اولسه هپمزك مغلوب اولدیغی ذوقلردن بحث ایتمییورم! هر حالده مهم نقطه، او عالمك پارلاق سطحی آلتنده محفوظ اولان لوث و ریایه ممکن مرتبه سورونمه‌مکه غیرت ایتمکدر» بز حرم سایه‌سنده او لوث و ریایه بالمجبوریه آز تماس ایدییورز. طبیعی بو پك بویوك بر کار. لکن نیقولت انصاف ایت…

بهیره او مهم مسئلۀ حیاتیه‌یه دائر دوشوندکلرینی کیم بیلیر قاچنجی دفعه اوله‌رق مفصلا و حرارتله آکلاتاجقدی. یهیره بو اجتماعی ضعفمزی دائما دوشونمش، بر چوق أثرلرك مطالعه‌سیله بر سلسله نظریاته صاحب اولمشدی. کندی سویه‌سنده‌کی دیکر کنچ خانملر آراسنده فکرلرینی ئوته‌دن بری قبول ایده‌نلر پك چوقدر… فقط بهیره اقرباسنه دوشوندیکنی سویله‌مزدی. اونلرك اعتقاداتنی ذره قادار رنجیده ایتمكه راضی دکلدی. ایشته والده‌سی لیلا خانم قاپو‌یی آچوب اوده‌یه کیرر کیرمز بهیره صوصدی. لیلا خانم أللی یاشلرنده، اوزون بویلی، حالا  کوزللکنی محافظه ایده‌بیلمش سه‌ویملی بر قادیندی. نازك تننك آنجق محسوس اولان صولغونلغی او قادار مهارتله تازه‌لنمش، قیرمیزی‌یه مائل صاری صاچلری آراسنده پیدا اولان بر قاچ بیاض تل او درجه دقتله کیزلنمش ایدی که لیلا خانمك «کوزه‌ل کورونمك» آرزوسندن واز کچمدیکی آکلاشیلییوردی. ذاتًا خفیف سورمه‌لی، متبسم و پارلاق، کستانه و یشیل کوزلرینك حار و دلنواز باقیشی لیلا خانمه حق ویردیریردی.

اوتوزوندن صوکرا اوکره‌نیلمش فرانسزجه‌سیله، بر چوجوق تلفظی آندیران مترنم و متردد شیوه‌سیله لیلا خانم مادموازه‌ل نیقولت دارویلی سلاملادی:

-سزی جدی بر مباحثه‌یه طوتوشمش بولییورم. عجبا بن ده دیکله‌یه‌بیلیرمی‌یم؟ بهیره عجله آتیلدی:

-ناشد بکدن بحث ایدییوردق. داها بر خبر آله‌مدق. مراق ایدییورم آننه!

لیلا خانم کوله‌رك قیزینك بر أکلیل حریری کبی دوران قومرال صاچلرینی اوقشادی:

-قورقمه قیزیم، ناشد بك غائب اولمادی. یاریم ساعتدر سلاملقده بابانك یاننده بولنییور. برآزدن طبیعی بورایه کلیر.

بهیره‌نك صاچلرینی اوقشارکن لیلا خانمك کوزلری واضح بر لمعۀ محبتله پارلییوردی. نیقولت بر ألیله قویو لاجورد رنکنده صوك مودا رده‌نغوتنك أتکلرینی دوزه‌لته‌رك بر ألیله ده اینجه پچه‌سنی ایندیره‌رك کیتمکه حاضرلانیرکن:

-باق بهیره دیدی، خانم آفندی سنی نه چوق سه‌وییور. نصرت بکك کریمه‌سی اولمق بویوك بر سعادت… هر حالده بن پك ایسته‌ردم.

حقیقةً لیلا خانم یکرمی بش یاشنده بویوك اوغلی جلال الدینی غائب ایدنجه تکمیل قوای تحسسنی یکانه أولادی بهیره‌یه حصر ایتمشدی. اونك هر دورلو آرزوسنه موافقت ایده‌ر، هیچ خاطرینی قیرمازدی. ذاتًا بهیره‌نك آرزولری پك نادرًا معقولیت دائره‌سندن خارخه چیقمشدی. بهیره‌نك قوی محاکمه‌سی و باحصوص عزت نفسی کندیسنی خفیف مشربلکه، مناسبتسزلکه دوشورمکدن دائما منع ایده‌ردی. کاغدخانه، قوش‌دیلی، کوکصو مسیره‌لرنده کولوشن، اشارتلر ایده‌رك حرف أندازلره روی التفات کوسته‌ره‌ن کوچوك خانملردن بحث اولننجه بهیره بر معنای ترییف ایله دوداقلرینی بوکردی:

-آکلامییورم!

-قيزیکزی أجنبی قادینلرله چوق کوروشدیرییورسیکز. بو پك تهلکه‌لی دکلمی؟ دییه‌رك او کونلرده استانبولده اولان بر وقعه‌یی انتحار ألمیی حاطرلاتمق ایسته‌ینلره لیلا خانم صارصلمز بر اعتماد ایله:

-بهیره‌یی طانییورسیکز… دییه جواب ویرردی. ئه‌وت، لیلا خانم قیزینی پرستش ایده‌رجه‌سنه سه‌وردی. بر زمان بهیره نیقولت ایله بر بچق آی یاتمشدی. ایشته او قرق بش کون لیلا خانمك عمرنده بر عصر مصیبت یرینه کچمشدی. چوجوغنك باش اوجوندن آیریلمز، قاناپه‌نك اوزرنده آنجق بر ابکی ساعت اویور، بهیره‌نك أن جزئی حرکاتنی بر مرکوزیت مرضیه ایله تعقیب ایده‌ردی. بو خسته‌لق کونلرینی لیلا خانم خاطرلادقجه مخوف بر منظره‌نك قارشیسنده ایمش کبی تتره‌ر، او فنا رؤیتی بوتون قوتیله قوغاردی.

شو دقیقه‌ده نیقولتك جملۀ التفاتی اوزرینه قلبنك درین بر کوشه‌سنده بر دامار صیزلانش، «ئه‌وت، بهیره‌یی سه‌وییورم؛ و محبتمك وسعتی بنی قورقوتییور. یا ربی بهیره‌می سکا تودیع ایدییورم» طرزنده  بر تمنی ودعا ایله مقابله ایتمك آرزوسنی دویدی. مع مافیه نیقولتك سوزلرینه «صاقین مادام دارویل دویماسین» لطیفه‌سیله مقابله ایتمکی کافی کوردی. بهیره نیقولتك کیتمه‌سنه اعتراض ایدییوردی:

-ناصل، کیدیشمی؟ یوو… هیچ اولماز. داها پك أرکن. هم بزمله یمکه قالسه‌ك نه اولور صانکه؟ قونوشوردق، بنی تسلیه ایده‌ردك.

-بهیره مساعده ایت. بو کیجه سنیور پولولرك ویردیکی بالویه دعوتلی‌یی. کیتمه‌مك اولماز. آرتق تسلیه‌یه احتیاجك یوق که… دکلمی، خانم افندی؟

نیقولت لیلا خانمك ألنی صیقدی، بهیره ایله اؤپوشدی و شوخ بر قهقهه ایله کوله‌رك اورادن چیقدی.

بهیره رفیقه‌‌سنی تشییع ایدوب عودت ایدنجه:

-نیقولت نه مستثنا بر قیز! دیدی. دوغروسی مکتبده اولسون، دیشاریده اولسون طانیدقلریمك همان أك صافی و أك صمیمیسی.

لیلا خانم تأسفله جواب ویردی:

-مادموازه‌ل نیقولت شیمدیلك پك صمیمی پك صاف. لکن بویله قاله‌بیله‌جکمی؟ بو کیجه بر مسامره‌یه دعوتلی اولدیغندن بحث ایدییوردی. ایشته او طرزده أکلنجه‌لره دوام ایتدیکجه سه‌وه سه‌وه سیر ایتدیکمز بو شکوفۀ اصالت زهرلنمیه جکمی؟

-ینه مبالغه ایدییورسك آننه… هم بو سفر شاعرانه بر مبالغه! سنی تأمین ایده‌رم که او زهرلی حوایه دایانارق پاك و ناموسکار قالمق امکان خارجنده دکل. بو طبیعته، استعداده باغلی بر مسئله. دوام ایتمییورم، بو آنده بنی مشغول ایده‌ن داها أهمیتلی بر شی وار؛ ناشد بکی نیچون ضبطیه قاپوسنه چاغیردیلر بیلمك ایسته‌یورم، صبرسزلانییورم..

-دقت ایت. برآز غیرت ایده‌رسك ناشد بکه، پدریکك یاننه کیتدیکندن شکایت ایده‌جکسك.

-ایتمه‌م.

ناشد قاپونك أشیکنده دورمش، کولومسه‌یه‌رك ایکی قادینه باقییوردی. بهیره سه‌وینجنی ضبط ایده‌مدی:

-اوح، نهایت… دییه‌رك قوشدی… ناشدی أللرندن طوتوب چکدی:

آکلات، رجا ایده‌رم، چابوق آکلات. نه اولدی؟ بونالییورم. أیی که نیقولتله برآز مباحثه‌یه دالدق ده کندیمی اونوتدم، یوقسه…

ناشد کولویور، چوجوق کبی اطاعت ایده‌رك بهیره‌نك یاننه اوطورویوردی:

-هیچ اولمازسه بیراق ده آننه‌کك ألنی اؤپه‌یم. لیلا خانم نشانلیلری یالکز بیراقمه‌یی مناسب کوردی:

-شیمدیکی حالده بهیره‌دن باشقه کیمسه ایله مشغول اولماکز غیر قابل. بن چکیلییورم. کلوب اوچنجی دفعه اوله‌رق سرکذشتکزی بکا ده حکایه ایده‌رسیکز، اولماز می ناشد بك؟

ناشد بهیره ایله یالکز قالنجه سوکیلی نشانلیسنك نارین  ألنی آووجنده صیقه‌رق؛ -نه اوله‌جق؟ دیدی. نفرتله کولونه‌جك بر حادثه. هیچ بر شیئه شاشمایان بن بیله آغزی آچیق قالدم… دور باقالم، بولابیله‌جکمیسك؟

ناشد اویله کیمسه‌لردن ایدی که اونلری اوزاقدن کورمك ممتازیت خلقتلرینه قلبًا أمین اولمه‌یه کافیدر. متناسب اوزون وجودنك تکمیل حرکاتنده بر سربستئ وقور، کیینشنده کبار بر ساده‌لك واردی. بر رنك جیادتله پنبه‌لشن بیاض سیماسندن، بویوکجه کوزلرینك مبذول کیرپیکلری آلتنده پارلایان ذکی باقیشندن خوش بر جاذبه انتشار ایده‌ردی. و ناشد ایله کوروشمك، ظواهریله ویردیکی حسن ظنی تکذیب ایتمزدی، بالعکس… فطرةً رقیق بر روحه، منور بر ذکایه مالك اولان بو کنچ و شیق قول آغاسی‌نی همان هر کس سه‌وردی. لکن آرقداشلری ناشدی خودبین، حتی برآز فضله خودپسند بولورلردی. بو فکر، حقیقتدن پك ده اوزاق دکلدی… ناشدك حسیاتنه حاکم اولان قوت، حیاتدن ممکن مرتبه استفاده ایتمك ایچون هیچ بر فرصتی قاچیرمامق آرزوسیدی. بو آرزوسنه أك چوق خدمت ایده‌ن جهت ده ارادۀ شخصیه‌یه اولان اعتقادی ایدی. پك مشکل تشبثلرده بولوندیغی زمان اعتراض ایده‌ن کیمیه‌لره هیچ تردد ایتمه‌دن حیرت ویره‌جك بر نیکبینلکله:

-جدًا ایسته‌دکدن صوکرا دنیاده موفق اولونمیه‌جق نه وار؟ دییه جواب ویریردی. و تصادفك خارق العاده معاونتیله‌می یوقسه بر خاصۀ مستثنانك یاردیمیله‌می یاخود داها دوغروسی أملنه واصل اولمق ایچون ثابت و معند اوله‌رق چالیشمسیله‌می، نه‌در؟ همان دائما موفق اولوردی. لکن شونی ده علاوه ایتملی که ناشد، غایت سربست فکرلی اولمقله برابر مدبرانه حرکت ایده‌ن نادر کنچلردندی. بونی پك اعلی بیلدیکی جهتله، بهیره ناشدك بر مناسبسزلك یاپمادیغنه أمیندی و نشانلیسنك سؤالنه جوابًا اوموزلرینی قالدیروب دوداقلرینی بوکدی. ناشد دوام ایتدی:

-ممکن دکل تصور ایده‌مزسك. باق ناصل اولدی؛ بورادن دوغرو باب ضبطیه‌یه کیتدك. ساعت بش واردی. کیرلی و قیریق بر قاچ قولتوقدن باشقه مفروشاته مالك اولمیان سفیل بر اوده‌ده أپیجه بر زمان دوردق. أك ناموسلی و أك مقتدر عسکرلرمزدن بری اولان سعاد پاشا ایله قول آغاسی ناشد بك اودایی دولدوران خرسزلر، قاتللر، سرخوشلرله برابر بکله‌دیلر. یاریم ساعت صوکرا ناظر پاشانك حضورینه قابول اولوندق. پاشا حضرتلری پدریمه بویوك بر أثر حرمت اوله‌رق یرندن قیمیلدانیر کبی اولدی.

-نیچون راحتسز اولدیکز؟ مخدوم بکه مهم بر مسئله‌دن بحث ایتمك ایجاب ایتدی ده… دییه باشلایه‌رق هیچ بر تهلکه‌نك موجود اولمادیغنی تأمین أیله‌دی. نهایت او مهم مسئله‌یی کمال جدیتله ایضاح ایله:

-کچن کون دیدی، فرانسه سفارتنده ویریلن بر بالوده ناشد بك شان عسکری‌یه یاقیشمایان بر قیافتده کیتمشلر…

-بن همان تصحیح ایتمك ایسته‌دم «بال قوستومه» ایدی. تعبیری آکلایوب آکلامادیغنی بیله‌مم لکن بنده‌کز عادی مسامره ألبسه‌سیله بولونییوردم. رنکلی بر قوستوم کییمکه طبیعی جسارت ایده‌مزدم.

-خایر، رنکلی ألبسه‌دن بحث ایتمییورم. آرقه‌کزده‌کی شی سیاه ایمش فقط اوکی آچیق و آرقه‌سی قویروقلی… آکلییورسك یا…

بهیره فراق مراد اولونییوردی. صوکرا پاشا حضرتلری اصل مسئله‌نك مهم نقطه‌سنه کچه‌رك علاوه ایتدی که بنی چوقدن تعقیب ایدییورلرمش و ایشته او آقشام سفارت مستشاریله اوزون مدت، کیزلی کیزلی کوروشدیکمی قید ایتمش! حالبو که ذات شاهانه بویله بنم کبی شبهه‌لی آدملری سه‌ومزمش… ناظر پاشا بو طرزده اوزون اوزادی‌یه سویلندیلر و نهایت بر چوق تنبیهات خیر خوانده بولوندقدن صوکرا پدریمك خاطری ایچون بو سفر ده مسئله‌یی مسکوت طوته‌جغنی وعد بویورمق لطفنی دریغ ایتمه‌دیلر.

لكن بو شكايتلر بر داها تکرار ایده‌رسه…. و ضبطیه ناظرینك صداسنده اویله درین و قورقونچ و خیریاتی واردی که نتیجه‌سندن کندی ده هر نوع جنایتلری اعتدال و لاقیدی ایله ارتکاب ایده‌ن ذات محترملری ده تتره‌دیکینی ایما ایدییوردی! کولمه‌دن قاتیلمق هوسنی دویارکن دیکر طرفدن آغلایه آغلایه چیلدیرمق احتیاجی روحمی أزییور، ناظر پاشایه تشکر ایده‌رك چکیلیرکن بوغولییوردم. طابانجه‌می چکوب قارشیمده‌کی جاهل حریفی کبرتمك هر حالده بر صواب ایدی. فقط دوشوندم؛ اونی ئولدورمکدن نه چیقاجقدی؟ بوتون اؤته‌کیلری کیم دفع ایده‌جکدی! أك مسامحه‌کار داوراندقلری بر کنچ بویله بر معامله کورورسه باشقه‌لرینه نه یاپمازلز؟ بهیره، رجا ایده‌رم، سویله! بو شرائط داخلنده ناصل یاشانیر؟ بو عمر دکل بر کابوس… مدهش بر قریحه‌سی اولان بر أفسانه نویسك بیله تخیل ایده‌میه‌جکی قورقونچ و مستکره بر رؤیا! بن بو کابوسدن آرتق قورتولمق، قاچمق ایسته‌یورم و قاچاجغم. ظلم و حقارت، تجسس و خیانت میقروپلرندن تمیزلنمش صاق بر هوا تنفس ایتمزسه‌م جکرلرم زهرلنه‌جك، پارچه‌لنه‌جق ظن ایدییورم…

ناشد بویوك بر فوران حدتله سویلییور، روغانی چیزمه‌لرینك خشین آدیملریله اوده‌ده بر باشدن اوبر باشه دولاشییوردی. بهیره قاناپه‌نك بر کوشه‌سنه چکیلمش، نه جواب ویره‌جکنی شاشیرمشدی. سعادتنی، امیدلرینی زیر و زبر ایده‌جك بر وقعه‌نك ظهورندن قورقویور کبیدی. با خصوص ناشدك تلفظ ایتدیکی صوك جمله‌لر، قاچمقدن بحث ایده‌ن کین و نفرتله دولو سوزلر، بهیره‌نك خوف درونیسنی تزیید ایده‌یوردی. کنچ قیز، مظلم و درین کوزلرینك أك طاتلی بر نظریله ناشده باقه‌رق دیدی که؛

-بر مسئله چیقارمانك صیراسیمی ناشد؟ بو دورلو شکایتلره محل وبرمه‌مك داها معقول اولمازمی؟

ناشد بر مدت سکوت ایتدی. تصورینی سویله‌یوب سویله‌مه‌مکده متردد ایدی. بهیره ینه او نظر نوشین ایله کنچ ضابطك حرکاتنی تدقیق ایدییوردی. و شیمدی او کوزلرده کیتدکجه واضح اولان بر سایۀ أندیشه واردی. ناشد بردن بره دورارق أسرار آمیز بر تبسمله بهیره‌یه باقدی:

-عجبا سویله‌یممی؟ صوئوق قانلیلقله، سوزلریمی آیری آیری محاکمه ایده‌رك دیکله‌یه‌بیله‌جکمیسك؟

-نیچوم کتم ایتملی؟ بو کون دکلسه یارین اعتراف ایتمه‌یه‌جکمیسك؟

-ئه‌وت، فقط…

ناشد بر ثانیه توقفدن صوکرا بهیره‌نك یاننه کیتدی:

-بر قاچ زمان ایچون أجنبی بر مملکتده یاشامغه آرتق قرار ویردم. بو کوچوك وقعه، آغزینه قادار دولو بر بارداق صویك طاشمه‌سنه سبب اولان تك دامله‌یه بکزه‌دی. و ایچنده یاشادیغم متمادی تهلکه‌یی بکا تمامًا آکلاتدی. ئه‌وت بهیره یارین، بنی سورمیه‌جکلری، ئولدورمیه‌جکلری نه معلوم؟ قاچمالی‌یم، مطلقا قاچمالی‌یم. قرارم ناکهانی اولدیغی درجه‌ده قطعی!

بهیره آکلامییورمش کبی، متحیر کوزلرله ناشده باقییوردی. فقط یورکنده قاباران تلاطم حسیاتی أولا اظهار ایتمدی:

-قرارك مکمل آما بن بوراده‌می قاله‌جغم؟

ناشد مناسب بر جواب وبرمه‌نك کوچلکنی تقدیر ایده‌رك کندیسنی مشکل بر موقعده بولویوردی. ذاتًا بهیره، بکله‌مه‌دن و کیتدکجه عصبی بر لسان ایله دوام ایتدی:

-طبیعی دکلمی یا! بو ده صوروله‌جق شیمی؟ بهیره خانم بوراده قالمایوب نره‌یه کیده‌جك؟ ناشد بك آوروپاده بر قاچ سنه کزر، أکلنیر، نشانلیسی ده استانبولده اونی بکلر. بك أفندینك یوللایه‌جغی بو قاچ مکتوبله یعنی بر قاچ صدقۀ محبتله اکتفا ایده‌رك مطیع و وفاکار متصل بکلر دکلمی؟ بوندن ساده نه اوله‌بیلیر؟!

بهیره‌نك مستهزی سسنده کویا ضبط ایدیلمش بر حدتك کیزلی ایصلقلری حس اولونییوردی. ناشد بهیره‌یه حق ویرییور، سنه‌لردن بری همان دائما برابر یاشادقدن صوکرا بویله ناکهان، غیر معین بر زمان ایچون آیریلمه‌نك پك قولای اولمدیغنی تصدیق ایدییوردی. با خصوص که او کونلرده، دوکونك یاقینده اوله‌جغی آغزدن آغزه دولاشییوردی. ناشد شبهه‌سز عظیم بر تأثرله کیده‌جکدی. فقط نه یاپابیلیردی؟ محیطندن آرتق او قادار نفرت ایدییوردی که اوندن قاچماسه دلیره‌جکدی. بوکا قطعیًا قانعدی. او حالده بهیره‌یی هر نه اولورسه اولسون تسکین و راضی ایتمك ألزمدی.

-استخفافه لزوم یوق بهیره. قراریمك مهم سببینی أییجه دوشون. أمینم حق ویره‌جکسك. زیرا دائمی بر قورقو ایچنده یاشامه‌یی سن ده ایسته‌مه‌زسك. أساسًا چوق قالمیه‌جغم. آنجق کندیمی برآز اونوتدیرنجه‌یه قادار.. بو زمانی ده باطومده عموجه‌مك یاننده کچیرمك شرطیله… بو فرصتدن بالاستفاده شیمدی‌یه قادار حل ایدیله‌مه‌ین معهود عائله ایشیمزی ده احتمال تسویه ایده‌رم.

ناشد فکرینی تمامیله افشا ایتمییوردی. اصل مقصدی «عموجه‌مك نزدینه کیتمه‌م لازم» دییه‌رك کیم بیلیر نه قادار کوچلکله بر آراده چیقارتمق و باطومدن پارسه کیتمکدی. بویله‌جه هم استانبولك جهالت و ظلم ایله تفسخ ایتمش آغیر هواسندن قورتوله‌جق هم ده غایۀ آمالی دینه‌جك قادار تفکرلرنده مهم بر موقع طوتان خولیاسنه قاووشه‌جقدی. پارسك او معظم «شهر نورك» حیات سعی و أذواقنه قاریشمه‌یی أسکیدن بری ایسته‌دی. بو کون او خولیا بر حقیقت اوله‌بیلیردی و اوله‌جقدی. بونی کندی کندینه قلبًا تکرار وعد ایده‌رکن ناشد بهیره‌یی اونوتییور کبیدی. جالبوکه ایشته اونك نظرنده‌کی معنای تزییف بر شرارۀ حدت عصیانه منقلب اولمشدی.

-یتر، یتر… آکلییورمم، آکلییورم که بنی سه‌ومییورسك. “بهیره عادتا باغیرییوردی” محبتك حقیقی اوله‌یدی تصمیم ایتدیکك سیاحتدن یعنی افتراقمزدن لاقیدانه بحث ایده‌بیلیر‌میسك؟ سه‌ون بر آدم ایچون غیر معین بر زمان دکل. اوچ دورت کون بیله عصرلر قادار اوزوندر.

-بهیره چوجوق اولما. سندن بو ابتدائی، محاکمه‌سز لاقیردیلر بکله‌مزدم.

بونی سویله‌مکله برابر ناشدك صمیم روحی بهیره‌یه حق ویرییوردی. شبهه‌سز ناشد نشانلیسنی سنه‌لردن بری سه‌وییوردی. اونی تقدیر ایدییور، مکمل بر رفیقۀ حیات تلقی ایدییوردی. لکن بو عشق دکلدی، زیرا… صانکه بهیره ناشدك کیزلی دوشونجه‌لرینی ایضاح ایده‌ر کبی دوام ایتدی:

-عشقك قارشیسندن محاکمه سکوت ایده‌ر. فکرلریمی حیرتله دیکلییورسك. اونلری وقتی کچمش ساده دلانه نظریه‌لر عد ایدییورسك. دوغرو؛ یکرمنجی عصرك مدنی بر دلیقانلیسی أفسانه‌لرده‌کی یاقیجی سودالری آندیران حسیاته طبیعی کولر. أزبرلنمش جمله‌لری عینی آقشامده بش اون قادینه تکرار ایده‌ن بر بك أفندی ایچون عشق نه اوله‌بیلیر؟ آنی بر أکلنجه… عشقی بو طرزده کورمك هر حالده پك موافق و ألویریشلی اولمالی. سکا غبطه ایدییورم!

-پك مبالغه ایدییورسك بهیره… بنی شخصیتی اولمایان فکرسز و حسسز کنچلره، او بیچاره قوقلالری بکزه‌تمك، ظن ایده‌رم بویوك بر خطادر. سن بو انصافسزلغی نره‌ده بولدك؟

-عشقمده… سن ده بنم کبی سه‌وه‌یدك، بو حالمه هیچ تعجب ایتمزدك. لکن یازیق، پك یازیق. شیمدی‌یه قادار آلدانمش، اویالانمشم…

بهیره‌نك سسنده بر اهتزاز کریه. پنجره‌نك یاننه کیده‌رك دیواره صول قولیله دایاندی. تا اوزاقده رنکی صولمش مائی بر اطلاس کبی سه‌ریلن سمایه اینجه و بیاض مناره‌لرینی، أسرار أنکیز قبه‌لرینی اعلا ایده‌رك کیجه‌نك آغوش سکوننده اویومه‌یه حاضرلانان استانبولك هیولای معظمنه معطوف بویوك سیاه کوزلردن شیمدی ساکت ایکی قطره یاش آقییوردی. کنچ قیز آغلادیغنی کوسترمه‌مك ایچون ناشدك یانندن قالقمش، کندیسنی ضبط ایتمکه چالیشییوردی. لکن مقاومتسوز بر اجتیاج ایله روحنك آجی سرکش ألمی بربرینی تعقیب ایدییوردی. حتی بر آرالق یاری منع اولنمش کوچوك بر حچقرق آقشامك أسمر توللریله یاواش یاواش دولان اوده‌نك حزین سکوتنی خیرپالادی.

-نه؟! بهیره آغلییورمیسك؟

ناشد تلاش ایله اوطوردیغی یردن فیرلامش بهیره‌یه یاقلاشمشدی.

-دیمك بکا أمنیتك قالمدی. دیمك بو کونه قادار کوستردیکم دلائل عشق تکمیل اونوتولدی! بهیره، بنی بد بخت ابتمه، نامس و محبتمه قطعیًا آمین اول. سندن باشقه‌سنی سه‌ومه‌دم و سه‌وه‌مم. ذاتًا سنك کبی بر أنیس روح بولمق ممکنمی؟

کنچ قیز، آغوش لیاله تدریجًا صوقولان منظره‌یه غروب ایده‌ن کونشك صوك ثروت ألوانیله پارلایان افقه دالغین دالغین باقه‌رق دیکلییوردی.

-اینان بهیره سکا دائما الی الابد صادق قاله‌جغم. سن ده ایشی فضله بویوتییورسك. قیصه بر افتراقدن عبارت. بونکله برابر بیلسه‌ك نه قادار مکدر و متأسفم! باطومده متصل سنی، کوزه‌ل نشانلیمی، اونك مسخر سیاه کوزلرینی دوشونه‌جکم.

ناشد رجاکار باقیشیله کنچ قیزك مصرًا فرار ایده‌ن نظرینی آرییوردی. موفق اوله‌مینجه متردد و نوازشکار دوداقلرینی او بویوك سیاه کوزلره یاناشدیردی؛ اونلری پر محبت برر بوسه ایله اؤپدی:

-او کوزلرك یوقمی بهیره، بنی فنا ایدییور…

بهیره ممانعت ایتمییور، عینی وضعیتده ساکت و متفکر دورویوردی.

-آرتق باریشه‌لم اولمازمی؟ بهیره‌نك أیی قلبی فضله دارغینلغی ناصل روا کورور؟ رجا ایده‌رم، او دلنشین تبسمکی أسیرکه‌مه.

-اوح، بیتدی… یالکز بنمکنه مقابله ایده‌جک بر بوسه قالدی. اونی ده لطف ایت ده مستریح اوله‌یم.

بهیره بر درلو راضی اولمییور «نه کوزه‌ل چوجوق آلداتماسنی بیلییورسك!» دییوردی.

-پکی بهیره… ذاتًا داها بر چوق دفعه کوروشور، آکلاشیرز و کیتمه‌دن أول ناصل اولسه بوسۀ عفویکه نائل اولورم. مساعده ایده‌رسك کیده‌یم. وقت پك کچ. والده‌می کورمه‌دن بورایه کلمشدم. زواللی قادین مراق ایده‌ر.

ناشد بهیره‌نك ألنی اؤپدی «یارین سنی داها ملایم بوله‌جغمی امید ایده‌رم» دییه‌رك اوده‌دن چیقدی.

بهیره هیچ جواب ویرمه‌مش، قارانلقده بر هیکل ماتم طرزنده حرکتسز و ساکت قالمشدی. یالکز، دوشوندکلرینی صانکه اجمال ایده‌رك کندی کندینه میریلداندی:

-عشق مدهش بر زهر… أرککلر خائن برر جاناوار…

Bu metinde herhangi bir hataya muttali olur iseniz lütfen malumat@arapcadilbilgisi.com adresine bildirim yapınız.
Bir sonraki fasıl; “Köyde bir Balo

 

Ya Hâkim!

Ya Mu’in!